Friday, 19/7/2019 | 1:31 UTC+7
i-News

ปัตตานีจัดกิจกรรมเพิ่มความเข้าใจปี “ฮิจเราะฮฺ”

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปีฮิจญ์เราะฮฺใหม่ 1440 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 รวม 3 วัน 3 คืน โดยเมื่อเช้าวันเสาร์ (29 กันยายน 2561) นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี โดยมีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อิหม่าม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยาวนาน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม รวม 51 รางวัล

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า งานมหกรรมต้อนรับฮิจญ์เราะฮฺ 1440 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮฺ 1440 เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาการฮิเราะห์ของท่านศาสดา นบีมูฮำหมัด (ซล.) เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และยึดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยแนวทางสันติวิธี เพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นเอกภาพ ก่อเกิดความสามัคคีของคนในชาติ มีความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสังคมมุสลิมกับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิม ในความหลากหลายของอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันบนพื้นฐานความเป็นเมืองพาหุวัฒนธรรม ซึ่งภายในงานส่งเสริมให้มีการแต่งกายรูปแบบมลายูปัตตานี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่ใช่มาเลเซีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 30,000 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด เรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ , การอบรมเทคนิคการอ่านกุรอาน คุตบะฮฺ การอาซาน และการบรรยายธรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมาเลเซีย , การอบรมให้ความรู้ด้านฮาลาล วิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน , การแข่งขันกวนอาซูรอ , การแข่งขันตะกร้อ , การแข่งขันเปตอง , การเข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษามลายูจากนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม , การแข่งอนาชีด และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ความคิดเห็น

comments

About