Tuesday, 16/7/2019 | 4:29 UTC+7
i-News

อ.มะรอนิง นั่งประธานที่ปรึกษาไอแบงก์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จบการศึกษาจาก Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
ปี 2556 เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น

comments

About