Thursday, 23/5/2019 | 9:56 UTC+7
i-News

รพ.ยะรัง พัฒนาระบบผู้รับการรักษาสารเสพติด

รพ.ยะรัง พัฒนาระบบติดตามผู้รับการรักษาสารเสพติดในคลินิกฟ้าใส เพื่อบำบัดรักษาต่อเนื่อง โดยครอบครัวและเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมกระตุ้นเตือน ไม่กลับไปเสพซ้ำ

MGR Online รายงานว่าพญ.นินี สุไลมาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์ว่า การดำเนินงานด้านยาเสพติดของโรงพยาบาลยะรัง ที่ผ่านมา พบว่า ผู้รับบริการเข้าบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในคลินิกฟ้าใส ร้อยละ 37.25 ไม่มาตามนัด ขาดการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เสพและคนในครอบครัวเริ่มท้อแท้ และผู้เสพมีโอกาสที่จะกลับไปเสพยาซ้ำอีก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทำการวิจัยถึงสาเหตุของการขาดนัด

ผลการศึกษาวิจัยของ นางสาวอัสมาอ์ นิสะนิ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในคลินิกฟ้าใส ได้ทบทวนการดำเนินงานด้านยาเสพติดที่ผ่านมา ถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดขาดนัด และเข้ารับการรักษาไม่ต่อเนื่อง จึงได้ปรับกระบวนการติดตามเชิงรุก เพื่อให้ผู้เสพมาตามนัด มีการพัฒนาระบบติดตาม โดยผู้รับบริการมีการลงทะเบียน รับสมุดนัดประจำตัว ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูล เตรียมความพร้อมตามกระบวนการหลักของการรักษา ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบำบัดรักษา และวิธีการป้องกันการเสพซ้ำ ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเตือนให้มารับบริการตามนัด กรณีที่ผู้รับบริการขาดนัดไป 2 สัปดาห์ จะใช้ระบบการเตือนนัด โดยโทรประสานผู้รับบริการหรือคนในครอบครัว หากติดต่อไม่ได้ ก็จะโทรประสานเครือข่ายในพื้นที่ เช่น รพ.สต. อสม. เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.ยะรัง ชมรมประชาชนป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน ให้ช่วยติดตามผู้รับบริการเข้ารับการบำบัด

ผลการดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการสะสมจำนวน 111 ราย ขาดนัด 21 ราย ในจำนวนนี้สามารถติดตามและเข้ารับการบำบัดได้ 19 ราย และติดตามไม่ได้ 2 ราย จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2561 มีผู้เข้ารับบริการ 25 ราย ขาดนัด 6 ราย สามารถติดตามและเข้ารับการบำบัด ได้ 100% หลังผ่านการบำบัดแล้วจะมีการติดตามดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก โดยพบการกลับไปเสพซ้ำเพียง 2 ราย เนื่องจากกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม

ความคิดเห็น

comments

About