Friday, 19/7/2019 | 1:31 UTC+7
i-News

ระวังถูกหลอก!! ชวนไปทำฮัจย์ด้วยเงินทุนต่างชาติ

กรมการปกครองออกประกาศเตือน “การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ”

กรมการปกครองในฐานะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้รับรายงานว่ามีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้แทนของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้ไปชักชวนชาวไทยมุสลิมว่า องค์กรฮัจย์ต่างประเทศมีโควตาให้กับชาวไทยมุสลิมที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี พ.ศ.2562 โดยผู้สนใจต้อกรองข้อมูลลงในหนังสือแจ้งความจำนงขอโควตาไปประกอบพิธีฮัจย์ขององค์กรฮัจย์ต่างประเทศพร้อมทั้งชำระเงินบางส่วนให้กับผู้ชักชวนก่อน และเงินค่าเดินทางส่วนที่เหลือทางองค์กรฮัจย์ต่างประเทศจะสนับสนุนให้ในภายหลัง ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพบว่าหนังสือแจ้งความจำนงดังกล่าวมิได้เป็นแบบฟอร์มออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย แต่มีข้อความใกล้เคียงและคล้ายคลึง และใกล้เคียงกับหนังสือแสดงความจำนงไปประกอบพิธีฮัจย์ (แบบ สกฮ6) ที่ออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ในการลงทะเบียนของผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปัจจุบัน ประกอบกับกรมการปกครองได้ประสานงานเอกอัคราชทูตที่อ้างถึงแล้วทราบว่า ไม่มีการจัดสรรโควตาให้กับชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจย์แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนถูกหลอกลวง กรมการปกครองจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวนให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ หรือวิธีการอื่นใด โดยขอให้ประชาชนพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจประกอบพิธีฮัจย์กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด หากพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่สงสัยเข้าข่ายการหลอกลวงข้างต้น ให้รีบแจ้งไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักงานส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โทร.02-282-1460-1

ความคิดเห็น

comments

About