Thursday, 20/6/2019 | 9:23 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ จัดกิจกรรม : ibank ธนาคารคุณธรรม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “CG&CSR Day : ibank ธนาคารคุณธรรม” โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดย นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ได้ร่วมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ibank ธนาคารคุณธรรม” โดยตอกย้ำผู้บริหารและพนักงานการทำงานด้วยความ 3 เต็ม เต็มใจ เต็มความสามารถ เต็มเวลา ซึ่งการไม่ใช้โซเชียล สื่อออนไลน์ในเวลางานนั้น ถ้าคิดถึงต้นทุนการทำงานเฉลี่ยต่อนาทีของทุกคนในองค์กรที่หากมีการใช้เวลางานดูโซเซียลใน 1 ปีแล้ว จะทำให้ธนาคารสูญเสียต้นทุนจำนวนมากจากเวลาที่เสียไป

ดังนั้นด้วยความร่วมมือของพวกเราชาวไอแบงก์ในการลดต้นทุนในเวลาที่เราเสียไปเสมือนเรามีกำไรเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มการทำงานกัน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ 24 ฝ่ายงานของไอแบงก์ที่บูรณาการการให้ความร่วมมือตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จนเป็นผลให้ไอแบงก์ติดท็อป 5 ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง

นอกจากนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้มีจิตอาสา ในกิจกรรม CSR ต่างๆ ของธนาคารด้วยความเสียสละ แบ่งปันความรู้ แบ่งปันเวลา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร
ก่อนปิดท้ายด้วยการเดินรับชม นิทรรศการ CG & CSR Day ที่ได้ประมวลผลการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2561

และปิดท้ายด้วยการร่วมออกกำลังกาย Warm Up ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความสามัคคี การมีสุขภาพที่ดี พร้อมขับร้องเพลงอนาชีด เพลง “แสงแห่งเส้นชัย” สร้างความชื่นมื่น บริเวณห้องโถง ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อช่วงเช้า วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ความคิดเห็น

comments

About