Thursday, 18/7/2019 | 11:31 UTC+7
i-News

กรมการปกครองเปิดสัมมนากอจ.ทั่วประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ (18 ธันวาคม) ผ่านมา เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 84 คน ที่เข้าสัมมนา ประกอบด้วย
1. บทบาทหน้าที่ 1. 1 บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย 1.2 บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานระหว่างราชการกับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 1.3 บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำทางศาสนา
2. กรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ในการดูแลพี่น้องชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงต้องมีความเสียสละ ยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการทางศาสนา
3. ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามทุกระดับ จะพยายามสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการอิสลามทุกระดับ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมต่อไป
4. ในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆ ก็จะได้รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายต่อไป อาทิเช่น เรื่องค่าตอบแทนของผู้นำทางศาสนา ก็ส่งข้อมูลต่างๆ ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาแล้ว
5. กรมการปกครองได้รับมอบภารกิจด้านการส่งเสริมกิจการฮัจย์มาเป็นปีที่ 3 แล้ว แม้ว่าในปีแรกจะรับโอนมาระหว่างการดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความขลุกขลักอยู่บ้าง แต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ก็เริ่มปรับตัวจนเกือบจะเป็นระบบแล้ว

คาดว่าในปีต่อๆ ก็จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และให้ผู้แสวงบุญได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสมบูรณ์ตามหลักการของศาสนา ซึ่งก็ต้องด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมทั้งผู้นำทางศาสนาด้วย

ความคิดเห็น

comments

About