Thursday, 20/6/2019 | 3:41 UTC+7
i-News

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน พร้อมเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ใช้หลัก 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 

วันพุธ (9 มกราคม) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่บริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกคนต้องช่วยกันโดยใช้หลัก 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่  รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนให้ได้ ที่สำคัญการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 1 ใน 7 วาระ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส “นรา…สะอาด” มุ่งหวังสิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ปล่อยแถวเดินรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส เด็กและเยาวชน กว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้อำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมพร้อมกันด้วย 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About