Monday, 15/7/2019 | 8:11 UTC+7
i-News

สหภาพแรงงานตูนีเซียนัดหยุดงานทั่วประเทศ

รถไฟ รถบัส รวมถึงการจราจรทางอากาศที่ตูนิเซีย พากันหยุดบริการในวันพฤหัสบดี (17 มกราคม) หลังจากสหภาพแรงงานใหญ่ UGTT ได้ให้สมาชิกพากันหยุดงานทั่วประเทศ 1 วัน เพื่อประท้วงรัฐบาลที่ไม่ขึ้นค่าจ้างให้ข้าราชการ 670,000 ราย

ตูนิเซียกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้หยุดขึ้นค่าจ้าง อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการขาดดุลงบประมาณ

การหยุดงานประท้วง 1 วันครั้งนี้ ส่งผลกระทบทั้งสนามบิน ท่าเรือ โรงเรียน โรงพยาบาล สื่อของรัฐ รวมถึงบรรดาหน่วยงานรัฐบาล

Tunisair สายการบินของทางการตูนิเซียคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องตารางการบิน จากการหยุดงานประท้วงครั้งนี้ พร้อมร้องขอให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง

ที่สนามบิน ตูนิส คาร์เธจ เที่ยวบินส่วนใหญ่ถูกยกเลิก เคาเตอร์เช็คอินก็ถูกปิด ทำให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนตกค้างและไม่พอใจอย่างมาก

แหล่งข่าวทั้งจากสหภาพแรงงานและในรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลเสนอที่จะควักเงิน 400 ล้านดอลลาร์ สำหรับใช้จ่ายในเรื่องขึ้นค่าจ้าง แต่ทางสหภาพฯ UGTT ขอให้จ่าย 850 ล้านดอลลาร์

ตูนิเซียนั้นทำข้อตกลงกับไอเอ็มเอฟเมื่อเดือนธันวาคม 2016 เพื่อเข้าโครงการเงินกู้มูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ สำหรับกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศ โดยจะต้องตัดการขาดดุลเรื้อรัง แต่กระบวนการก็เป็นไปด้วยความล่าช้า

ความคิดเห็น

comments

About