Tuesday, 25/6/2019 | 7:42 UTC+7
i-News

สสจ.นราธิวาส ดึงทุกภาคส่วน MOU – No Foam

วันอังคาร (19 มีนาคม) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการลด ละ เลิก การใช้โฟม (MOU – No Foam) ในหน่วยงานราชการ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการองค์กรปลอดโฟม MOU Narathiwat Say No To Foam ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งมีส่วนราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมลงนาม MOU เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร จำนวน 100 หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ ในการโฟมบรรจุอาหาร

นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “ Narathiwat say no to foam” การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือส่วนราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรมผู้ประกอบค้าอาหาร และองค์กรภาคเอกชน ในการลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารหรือจัดสถานที่ปลอดโฟม No Foam พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัสดุ หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ง่าย  

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About