Saturday, 20/7/2019 | 5:42 UTC+7
i-News

ฮัจย์เที่ยวแรกออกเดินทางจากนราธิวาสแล้ว

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์เที่ยวบินแรกบินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่ท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต่อเนื่องปีที่ 7 รวม 9 เที่ยวบิน ขณะที่ยอดรวมชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ปีนี้ 8,462 คน

วันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอรุณ บุญชุม รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด( มหาชน) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนนับหมื่นร่วมในพิธี

สำหรับการจัดเที่ยวบินพิเศษที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับบุญอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษจำนวน 9 เที่ยวบินๆละ 289 คน ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 มีผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญทั้งสิ้น 2,601 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ซึ่งในวันนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินแรก ที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส ในเวลา 10.35 น. คือ เที่ยวบินแอร์บัส A330-300 ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเวลา 16.40 น. ส่วนเที่ยวบินที่สองในวันนี้ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ในเวลา 15.35 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเวลา 21.40 น. 

โดยในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น 8,462 คน เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3,892 คน เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 1,305 คน และมีพี่น้องมุสลิมที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนราธิวาสจำนวน 2,601 คน

“ฮัจย์ “เป็นแหล่งรวมประชาคมโลก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยดีตลอดมา เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ของการส่งเสริมกิจการฮัจย์ และได้ประกาศใช้ พ.ร.บ ส่งเสริมกิจการฮัจย์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีระเบียบข้อคับ เงื่อนไขหรือมาตรการใดๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ความคุ้มครองให้พี่น้องมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

ที่มา ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

comments

About