Friday, 19/7/2019 | 1:30 UTC+7
i-News

ประกาศ 4 จังหวัดประสบภัยฝนแล้ง

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(คภช.) รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติภัยแล้ง ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 6 จังหวัด 24 อำเภอ 156 ตำบล 1,401 หมู่บ้าน ประกอบด้วยภาคเหนือ 3 จังหวัด นครสวรรค์ ตาก น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น และภาคตะวันออก 1 จังหวัด สระแก้ว โดยภาวะภัยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อไป

ขณะที่ภาวะฝนแล้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม มีพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย แพร่ ชลบุรี สุโขทัย และปทุมธานี รวม 15 อำเภอ 79 ตำบล 601 หมู่บ้าน

ความคิดเห็น

comments

About