Friday, 19/7/2019 | 1:32 UTC+7
i-News

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ปี 58 ป.1 อ่านออกเขียนได้

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปีการศึกษา 2558 มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์พระราชทานที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มุ่งหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยังคงมีปัญหาความมั่นคงอยู่ โดยเมื่อต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) ดำเนินการลักษณะบริหารจัดการ บูรณาการแผนงานต่างๆ ขององค์กรหลัก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะศึกษา หรืออุดมศึกษาเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังดำเนินการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 ทำให้ผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 และปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาได้กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ รวมถึงปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ เพิ่มพัฒนาการทางสมองให้เรียนรู้ได้มากขึ้น ด้านการเรียนสายอาชีพก็เน้นมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ มีงานทำ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษาดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ด้วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นจุดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้ จะเน้นพัฒนารูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความถนัดของนักศึกษาในพื้นที่ และเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา โดยกระทรวงศึกษาธิการวางแผนไว้ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ความคิดเห็น

comments

About