Sunday, 18/8/2019 | 3:01 UTC+7
i-News

น.ศ.มุสลิมพบอธิการ สจล.รายงานโครงการ “ศูนย์วัฒนธรรมมุสลิมอาเซียน”

ส.น.ท.-ชมรมมุสลิม สจล.พบอธิการบดี รายงานความคืบหน้าโครงการศูนย์วัฒนธรรมมุสลิมอาเซียน ตามดำริของอธิการบดี โดยเฉพาะวิทยาการที่เกี่ยวกับมุสลิม ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันอังคารที่ (25) ผ่านมา เวลา 15.30 น.นายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (ส.น.ท.) ประธาน คณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา เข้าพบ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการ อธิการบดี สจล. รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล รองอธิการบดีฝ่ายสถานที่ ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อนำเสนอความคืบหน้า โครงการ ศูนย์วัฒนธรรมมุสลิมอาเซียน สจล. ซึ่งเป็นดำริของท่านอธิการบดี ที่ประสงค์ต้องการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิทยาการต่างๆที่เกี่ยวกับมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ได้รับมรดกสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยเฉพาะ วัฒนาการสมัยต่างๆในโลกมุสลิม ซึ่งสร้างคุนูปการมากมายต่อโลกใบนี้ อาทิ วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรมสมัยคอร์โดบา สเปน เป็นต้น

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ชมรมนักศึกษามุสลิมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เข้าพบท่านรักษาการอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 มิถุยายน ที่ผ่านมา เพื่อปรึกษาหารือและแนวทางในการแก้ปัญหาสถานที่ประกอบศาสนกิจ (ละหมาดวันศุกร์และละหมาดประจำวัน) ของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันฯ เนื่องจากนักศึกษาที่เพิ่มเข้ามาศึกษาขึ้นทุกปี (มีทั้งสิ้น 578 คน – ข้อมูลจากสำนักทะเบียน 24 มีนาคม 2557) ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนของนักศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งทางท่านรักษาการอธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ ได้สั่งการให้รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษารับเรื่องเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิมต่อไป

d7495
i-News Daily 58-08-27-366m

ความคิดเห็น

comments

About