Headlines

ฝนตกหนักราว 1 ชั่วโมงก่อนการเริ่มต้นของอารอฟะห์ ขณะนี้ทุกอย่างกลับสู่ปกติ

ลมแรง และฝนตกหนัก ได้ประสบกับฮุจญาตในบางส่วนที่เดินทางม…

Read More