สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ ยื่น สนช.แก้ร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ คุ้มครองคนไม่สูบด้วย

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน ยื่นหนังสือ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ครอบคลุมห้ามขายบุหรี่ ต่ำกว่า 20 ปี ห้ามขายผ่านสังคมออนไลน์ ห้ามแบ่งขาย คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ ด้าน “พีระศักดิ์” พร้อมให้คนนอกเป็น กมธ.

วันพฤหัสบดี (3) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 13.15 น. นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 และ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. เพื่อขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. …. ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1. ห้ามขายบุหรี่ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. ห้ามขายบุหรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ห้ามขายบุหรี่ที่บรรจุซองน้อยกว่ายี่สิบมวน ห้ามแบ่งขายบุหรี่มวน และ 4. เพิ่มมาตรการความคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

ด้าน นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปเสนอต่อสมาชิก สนช. โดยหลักการจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ซึ่งขอให้มั่นใจว่า การพิจารณาของ สนช. จะเปิดโอกาสให้คนนอกที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการร่วมพิจารณาอย่างเต็มที่ อีกทั้ง สนช. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการพิจารณากฎหมาย

ความคิดเห็น

comments