Saturday, 19/1/2019 | 4:00 UTC+7
i-News

ผู้นำอิสลามเมืองสตูล อบรมการนำเสนอคุตบะห์เชิงคุณภาพ

ผู้นำอิสลามสตูล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอคุตบะห์เชิงคุณภาพ หวังการนำเสนอคุตบะห์ สู่การพัฒนาสังคมและแก้ปัญหายาเสพติดในอนาคต

วันพุธ (6 ธันวาคม) ที่สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอคุตบะห์ เชิงคุณภาพ โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล , นายสุริยา ปันจอร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูล , นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล กว่า 50 คน เข้าร่วม

นายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กล่าวว่า การอบรมผู้นำศาสนาครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาผู้นำศาสนาในการอ่านคุตบะห์ ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติทุกวันศุกร์ในการประกอบศาสนกิจ หรือการบรรยายธรรม ขยายผลสู่พี่น้องในชุมชน หรือสังคม ได้พัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ดีมีสุข รวมทั้งเป็นการเสริมความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง และการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน นอกจากจะนำความรู้ของหลักธรรมทางศาสนาแล้ว ขอให้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาทั้งหลาย ผ่านไปยังผู้ร่วมรับฟังการคุตบะห์ซึ่งเป็นผู้ชาย และอาจเป็นหนึ่งในผู้นำครอบครัว ให้รับรู้ถึงความร้ายแรงของสิ่งเสพติด ที่สามารถทำลายชีวิต สังคม และครอบครัว หรือโอกาสความก้าวหน้าต่างๆ จึงต้องให้เยาวชนเหล่านั้นใช้หลักศาสนา หันมาดูแลพัฒนาตนเองและสังคม

สำหรับการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นรวม 5 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 250 คน จากทุกมัสยิดในจังหวัดสตูล โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบรรยาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้นำศาสนานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอคุตบะห์ต่อไป

ที่มา : สวท.สตูล

ความคิดเห็น

comments

About