Monday, 19/8/2019 | 5:33 UTC+7
i-News

ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อ.สุไหงโก-ลก พื้นที่อื่นต่ออีก 3 เดือน

เว็บราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ใน อ.สุไหงโก-ลก นอกนั้นในพื้นที่อื่นประกาศต่ออายุอีก 3 เดือน

วันพุธ (13 มิถุนายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 20 ก.ค. 2548 และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้มาตรการต่างๆ เข้าควบคุม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และ จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน เนื่องจากยังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการ และยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่เพื่อทําร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และ จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ความคิดเห็น

comments

About