i-News

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงปัตตานี ช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีและปลอดภัย

วันศุกร์ (7 กรกฎาคม) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือให้การผลิตกุ้งมีประสิทธิภาพที่ดี กุ้งมีคุณภาพดี ปลอดสาร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการพูดคุย กำหนดแนวทางในการพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดปัตตานีให้มีความเข้มแข็ง ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ทั้งแรงงาน ทุน พันธุ์กุ้ง การแปรรูป การประชาสัมพันธ์การเลี้ยงกุ้ง โดยเตรียมจัดงานวันกุ้งใต้ล่างในช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้ ปัญหาการจัดหาพลังงานทดแทน การขออนุเคราะห์ปรับลดค่าไฟฟ้าให้สมาชิกสามารถอยู่ได้ การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อใช้สิทธิด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาคราชการและภาคเอกชน เข้ามาช่วยดูแลเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของปัตตานีในอนาคตมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About