i-News

จบแล้วมอบวุฒิบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของยะลา

เทศบาลตำบลท่าสาป มอบวุฒิบัตรนักเรียน 72 ราย หลังศึกษาจบหลักสูตรโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เสริมสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่

วันพุธ (15 พฤศจิกายน) ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย ที่จบการศึกษา รุ่นที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น 72 รายเข้าร่วม

นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป ในฐานะที่ปรึกษาโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าสาป ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป” ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยมีวิทยากรจิตอาสา หรือจากหน่วยงานเครือข่าย ในขณะเดียวกันก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ ที่สั่งสมให้แก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลท่าสาปให้ความสำคัญกับวัยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเกือบตลอดชีวิตที่สามารถนำมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอยกย่องผู้สูงอายุทุกๆ คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของทางภาครัฐ ในฐานะนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดยะลา และเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน หรือเป็น “โมเดล” ให้กับอีกหลายแห่งได้นำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ถือเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากทุกๆ ท่านจบหลักสูตรไปแล้ว ก็ขอให้นำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นๆ และได้บอกกล่าวสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้กับผู้สูงอายุท่านอื่นๆ ต่อไป เพื่อลดจำนวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านให้ออกสู่สังคม และสามารถทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ชุมชนต่อไป

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About